Hoạt động học tập tại Trung tâm đào tạo ở Việt Nam