Về vấn đề hỗ trợ 10 man.

Thực tập sinh thuộc đối tượng được nhận hộ trợ 10 man từ chính phủ Nhật Bản.

Nếu có vấn đề gì chưa hiểu rõ thì hãy thỏa mái liên lạc với chúng tôi